مقاله

 بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و رضایت شغلی در

  دانش آموختگان خود اشتغال و غیراشتغال

 جواد پورکریمی(استادیار پژوهشکده مطالعات توسعه)

 jpkarimi@ut.ac.ir

 چکیده :

 رضایت شغلی به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار در کار محسوب می شود و تحقیقات متعددی رابطه رضایت شغلی و بهره وری افراد را نشان داده است.انگیزش پیشرفت نیز به عنوان سازه ای که در گرایش افراد به فعالیت و شغل و موفقیت آنها در شغل تاثیر گذار است و عامل مهمی در گرایش افراد به خوداشتغالی محسوب می گردد شناخته می شود .سوال اصلی این مقاله این است که آیا بین رضایت شغلی و انگیزش پیشرفت افراد رابطه معنی داری وجود دارد.لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه انگیزش پیشرفت ،خود اشتغالی و رضایت شغلی دانش آموختگان دانشگاهی انجام شده است.این تحقیق بر روی 148 نفر از دانش آموختگان رشته کشاورزی سراسر کشور که 78 نفر آنها خود اشتغال و 70 نفر نیز غیر خود اشتغال بودند صورت گرفته است.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بسته پاسخ رضایت شغلی(با ضریب قابلیت اعتماد 84/0) و انگیزش پیشرفت هرمنس (با ضریب قابلیت اعتماد73/0)  استفاده گردید که به صورت پستی برای نمونه مورد بررسی ارسال و داده های مورد نیاز گردآوری گردید.نتایج حاصله نشان داد که انگیزش پیشرفت دانش آموختگان خود اشتغال به طور معنی داری از دانش آموختگان غیر خود اشتغال بالاتر می باشد(p<0/01)همچنین رضایت شغلی افراد خود اشتغال نیز از رضایت شغلی افراد غیر خود اشتغال به طور معنی داری بالاتر می باشد. همچنین ضریب همبستگی انگیزش پیشرفت و رضایت شغلی نیز در سطح بالایی از معنی داری قرار دارد. 

/ 3 نظر / 3 بازدید
میثم

سلام خوبين اگه ميشه لطف کنين مطلبی يا سايتی در مورد رهبر ومديريت آموزشی بفرستيد ممنون ميشم

سلام آقای پور کريمی من اصل مقاله بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و رضایت شغلی در دانش آموختگان خود اشتغال و غیراشتغال را می خواهم اگر لطف کنی ممنون می شم boshra_20002000@yahoo.com

ازاده کاهکشپور

سلام خسته نباشید من یک متن باموضوعات انگیزه پیشرفت وعملکردتحصیلی میخواهم اگه براتون زحمتی نداره مرسی