مقاله

نظام جامع آموزش: الگویی برای آموزش‌های تخصصی جمعیت هلال احمر

جواد پورکریمی1، ابوذر قاضئی2

1-  استادیار دانشگاه تهران jpkarimi@ut.ac.ir

2-  پژوهشگر پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی

چکیده:

آموزش و پژوهش در مسائل امدادی و ارتقاء سطح امداد رسانی زمینه مناسبی را برای کسب آمادگی امدادگران و بهینه­سازی امر امداد و نجات فراهم می­کند. این مقاله با هدف طراحی الگوی نظام جامع آموزش‌هایی تخصصی امدادگران و نجات­گران جمعیت هلال احمر تدوین شده است.

روش‌ها:این پژوهش با استفاده از روش تحقیق آمیخته انجام شد. در این راستا ابتدا با مطالعه و تحلیل اسناد و انجام مصاحبه­های عمیق با 11 نفر از مدیران و کارشناسان آموزش جمعیت هلال احمر(به صورت هدفمند) به ترسیم وضع موجود آموزش هلال احمر پرداخته شده و آسیب­های موجود در نظام آموزش‌هایی تخصصی شناسایی شده است. سپس با تحلیل وضع موجود، آسیب­های احصاء شده و ادبیات علمی، الگوی مطلوب آموزش‌هایی تخصصی جمعیت طراحی گردید. الگوی طراحی شده از طریق پرسشنامه و با نظرات ذیربطان آموزش‌هایی تخصصی در هلال احمر مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است. روایی ابزار از نوع روایی محتوایی و اعتبار آن توسط آلفای کرونباخ در نظر گرفته شد، آلفای محاسبه شده برای مولفه­های مختلف نظام آموزش تخصصی شامل نیازسنجی 95/0، طراحی 97/0، اجرا 97/0، ارزشیابی 96/0 و مکانیزم­های انگیزشی 96/0می‌باشد که نشان دهنده اعتبار بالای ابزار می‌باشد. تعداد نمونه مورد بررسی برای بخش اعتبارسنجی 17 نفر می‌باشد.

یافته‌ها:در این تحقیق آسیب­های موجود در فرایند آموزش­های تخصصی هلال احمر عبارت بودند از: عدم توجه به نیازسنجی و نبود الگوی مدون در این زمینه، عدم توجه به سازوکارهای طراحی برنامه آموزشی، عدم اجرای متناسب دوره­های آموزشی، عدم نظارت و ارزشیابی نظام­مند از دوره­های آموزشی، کم توجهی به مکانیزم­های انگیزشی در فرآیند آموزش. بر این اساس نظام جامع آموزش‌هایی تخصصی جمعیت هلال احمر شامل نیازسنجی، طراحی، اجرا، ارزشیابی و مکانیزم­های انگیزشیطراحی گردید.

نتیجه­گیری:الگوی طراحی شده برای آموزش‌هایی تخصصی هلال احمر در آن واحد الگویی مفهومی و عملیاتی است که هم ادبیات علمی موجود در این زمینه را در نظر داشته و هم با انتخاب روش آمیخته در تحقیق و جمع آوری داده­های عمیق از وضع موجود و شرایط هلال احمر توانسته بر عملی بودن اجرای الگوی حاضر در هلال احمر صحه گذارد.

کلید واژه­ها:الگو، آموزش، نظام جامع آموزش‌های تخصصی، جمعیت هلال احمر

/ 0 نظر / 21 بازدید