ارزشیابی درونی و بهبود کیفیت عملکرد          موسسات آموزش عالی ایران   چکیده :                                                                                                   افزایش رقابت در عرصه های ملی و فراملی وتغییر و تحولات عدیده‌ای که امروزه در حوزه آموزش عالی ایران پدید آمده است به گونه ای است که لزوم تضمین کیفیت و بهبود مدیریت عملکرد آن را بیش از پیش آشکار نموده است.بنا به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، آموزش عالی وارد دوران جدیدی شده است که رقابت و کیفیت از مشخصه های اصلی آن محسوب می شود.اماروی آوری بسیار زیاد نسل جوان به سمت دانشگاه از یک سو و کثرت و تنوع روز افزون نظامهای آموزش عالی متنوع در ایران از سوی دیگر ، این سوال را ایجاد نموده است که آیا کثرت کمی می تواند دلیلی بر کیفیت مطلوب باشد؟ از طرفی مفهوم کیفیت به دلیل وجود مصرف کنندگان بی شمار در حوزه آموزش عالی  و عدم وجود یک تعریف مورد توافق ازآن موقعیتی بسیار بحرانی داشته و به یکی از مهمترین دغدغه های نظامهای آموزش عالی تبدیل شده است. لذا برای بهبود کیفیت مدیریت عملکردموسسات آموزش عالی باید راهکارهای بهینه ای جهت تضمین کیفیت در آنها در نظر گرفته شود.اما به دلیل اینکه کیفیت و تضمین آن برای اولین بار در حوزه صنعت و بازرگانی مطرح شده است لازم است که رویکرد های مناسب و متناسبی جهت تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی در نظر گرفته شود . ارزشیابی کیفی موسسات آموزش عالی گامی مهم در جهت دستیابی به این رویکردها می باشد.ارزشیابی کیفی موسسات آموزش عالی نقطه شروعی برای به دست آوردن چشم اندازی از وضعیت کیفی موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب می باشد. تجارب بین‌المللی در خصوص تضمین کیفیت آموزش عالی حاکی از آن است که الگوی اعتبار سنجی ، یکی از مناسب‌ترین الگوها برای ارزشیابی کیفی نظامهای آموزش عالی می باشد. این الگو , الگوی دو مرحله‌ای است که ارزشیابی درونی مرحله اول این الگو است. فرایند ارزشیابی درونی یا خود- ارزشیابی مهمترین نقش را در جلب مشارکت اعضای هیات علمی در فرایند ارزشیابی ایفا می کند ، تا از میزان تحقق اهداف ، نارسایی‌ها و نقاط قوت و ضعف آن نظام اطلاع حاصل شود.شاید بتوان گفت که از همترین کارکردهای انجام خود- ارزشیابی در موسسات آموزش عالی علاوه بر جلب مشارکت اعضای هیات علمی ، افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری و بهبود کیفیت ومتعاقب آن بهبود مدیریت عملکرد نظام آموزش عالی خواهد بود.مقاله حاضر به بحث در خصوص کیفیت ، تضمین کیفیت و ارزشیابی آن در نظام آموزش عالی پرداخته و فرایند ارزشیابی درونی و مراحل آن را به عنوان یکی از مهمترین ابزارها جهت تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی ایران معرفی نموده است. 

 این مقاله توسط آقایان حسن رضا زین آبادی و جواد پورکریمی در همایش مدیریت عملکرد ارائه گردیده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید