بررسی عوامل موثر بر خود اشتغالی

 دانش آموختگان دانشگاهی

 

جواد پورکریمی(استادیار پژوهشکده مطالعات توسعه)

jpkarimi@ut.ac.ir

 

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر خود اشتغالی دانش آموختگان دانشگاهی انجام شده است که بر روی 148 نفر از فارغ التحصیلان رشته کشاورزی سراسر کشور که 78 نفر آنها به صورت خود اشتغال و 70 نفر نیز به صورت غیر خود اشتغال بودند انجام شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته و همچنین پرسشنامه انگیزش پیشرفت (هرمنس)استفاده گردید که به صورت پستی برای افراد نمونه ارسال و داده های مورد نیاز گردآوری گردید.نتایج حاصله تحلیل ممیز نشان داد که عواملی مانند انگیزش پیشرفت و تشویق اطرافیان دارای بالاترین ضرایب رگرسیونی بوده و بیشترین تاثیر را در تمایز دو گروه خود اشتغال و غیر خود اشتغال دارند و سایر عوامل مانند پایگاه اقتصادی اجتماعی و تامین مالی دارای ضرایب پایینی بوده و قدرت تمایز این دو گروه را فراهم نمی نمایند.در نهایت این تحقیق عواملی که در خود اشتغالی دانش آموختگان دانشگاهی موثر می باشد را معرفی و راهکار هایی را برای افزایش این عوامل و در نتیجه اقزایش خود اشتغالی دانش آموختگان پیشنهاد می نماید.

/ 3 نظر / 2 بازدید
ا.صالحی

http://www.magiran.com/view.asp?ID=84061

ا.صالحی

http://www.jamee-psy.com/official/jameepsy/toc1.asp

نجفی

سلام خوشحال شدم صفحه شما را ديدم آرزوی توفيق برايتان دارم