مقاله

مقایسه رضایت شغلی و انگیزش پیشرفت در دانش آموختگان خود اشتغال و غیرخود اشتغال

(جواد پورکریمی(استادیار پژوهشکده مطالعات توسعه

jpkarimi@ut.ac.ir

 

چکیده

رضایت شغلی به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار در کار کارکنان محسوب می شود و تحقیقات متعددی در این رابطه انجام شده است.انگیزش پیشرفت نیز به عنوان سازه ای که در گرایش افراد به فعالیت و شغل و موفقیت آنها در شغل تاثیر گذار است و عامل مهمی در گرایش افراد به خوداشتغالی محسوب می گردد شناخته می شود .سوال اصلی این مقاله این است که رضایت شغلی و انگیزش پیشرفت افراد افراد خود اشتغال و غیر خود اشتغال با هم تفاوت معنی داری دارد.لذا این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه انگیزش و رضایت شغلی دانش آموختگان دانشگاهی در دو بخش خوداشتغال و غیر خود اشتغال انجام شده است.این تحقیق بر روی 148 نفر از دانش آموختگان رشته کشاورزی سراسر کشور که 78 نفر آنها خود اشتغال و 70 نفر نیز غیر خود اشتغال بودند صورت گرفته است.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ رضایت شغلی(با ضریب قابلیت اعتماد 84/0) و انگیزش پیشرفت هرمنس (با ضریب قابلیت اعتماد73/0) استفاده گردید که به صورت پستی برای نمونه مورد بررسی ارسال و داده های مورد نیاز گردآوری گردید.نتایج حاصله نشان داد که انگیزش پیشرفت دانش آموختگان خود اشتغال به طور معنی داری از دانش آموختگان غیر خود اشتغال بالاتر می باشد(p<0/01)همچنین رضایت شغلی افراد خود اشتغال نیز از رضایت شغلی افراد غیر خود اشتغال به طور معنی داری بالاتر می باشد(p<0/01). 

/ 1 نظر / 2 بازدید