مقاله

ارائه الگوی مفهومی بهسازی اعضای هیئت علمی  

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

  جواد پورکریمی(استادیار پژوهشکده مطالعات توسعه)

 

چکیده

اعضای هیئت علمی به عنوان رکن اساسی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و به عنوان بازوی اجرایی رسالت سه گانه دانشگاه ها(آموزش، تحقیق و ارائه خدمات) محسوب می شوند و توجه به آنها به منزله توجه به سرمایه انسانی در آموزش عالی و در راستای محقق شدن این رسالت است. برای نگهداشت اعضای هیئت علمی، در نظر گرفتن برنامه های بهسازی به عنوان یکی از مهمترین برنامه های دانشگاهی به حساب می آید. هدف اصلی این پژوهش شناخت ابعاد مختلف بهسازی اعضای هیئت علمی می باشد. با توجه به بدیع بودن موضوع بهسازی هیئت علمی در ایران و فقر منابع علمی و پژوهشی در این زمینه، روش پژوهش از نوع روش مطالعه اسنادی می باشد. محققان با استفاده از منابع معتبر علمی منتشر شده در پایگاه های اطلاع رسانی، سعی در معرفی این موضوع و ارائه الگوی مفهومی در رابطه با بهسازی هیئت علمی می نمایند. یافته های تحقیق که از تحلیل و طبقه بندی اطلاعات گردآوری شده بدست آمده است، نشان می دهد برای شناخت بهسازی هیئت علمی می توان حداقل به سه وجه یا سه بعد توجه نمود که عبارتند از: بعد بهسازی حرفه ای، بعد بهسازی سازمانی و بعد بهسازی فردی. نتیجه اینکه برای درک بهتر موضوع بهسازی هیئت علمی شناخت عوامل تشکیل دهنده آن ضروری است. برای دستیابی به این مهم، تحلیلی از جایگاه اعضای هیئت علمی در مقام شغل و حرفه، موقعیت سازمانی و در نهایت ویژگی های فردی می تواند شناخت نسبتاً جامعی را فراهم آورد که این شناخت در قالب الگوی مفهومی ارائه می شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید