مقاله

ارائه الگوی نظام جامع آموزش

کارکنان جمعیّت هلال احمر

جواد پورکریمی1، روح الله مهدیون2، ابوذر قاضئی3 ، امین پوربرخورداری4

مقدمه: آموزش کارکنان یکی از مهم ترین و سهل الوصول ترین ابزار جهت دستیابی به بالندگی و توسعه کارکنان و در نهایت سازمانی است. مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی نظام جامع آموزش کارکنان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران صورت­بندی شده است.

روش: در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با مطالعه و تحلیل اسناد و انجام مصاحبه های عمیق با مدیران و کارشناسان آموزش به ترسیم وضع موجود آموزش هلال احمر پرداخته شده و آسیب­های موجود در نظام آموزش کارکنان مورد شناسایی قرار گرفته است و سپس با تحلیل وضع موجود، آسیب­های احصاء شده و ادبیات علمی در این زمینه، الگوی مطلوب آموزش کارکنان جمعیت طراحی شد. الگوی طراحی شده با استفاده از ابزار پرسشنامه با نظرات متخصصین دانشگاهی و ذیربطان آموزش در هلال احمر مورد اعتبار سنجی قرار گرفته است.

یافته­ها: در این تحقیق آسیب­های موجود در آموزش کارکنان هلال احمر در قالب آسیب­های: بافت سازمانی، قوانین و مقررات، ساختار نظام آموزشی و فرآیند آموزش ارائه شده است و سپس یک الگوی نظام­مند برای آموزش کارکنان هلال احمر طراحی شد.

نتیجه گیری: در نتیجه این پژوهش الگویی جامع، کل­گرا و نظام­مند برای آموزش کارکنان طراحی شد که شامل زیربخش­هایی از جمله نیازسنجی، طراحی، اجرا، ارزشیابی و مکانیزم­های انگیزشی برای آموزش کارکنان است. نتایج اعتبارسنجی حاکی از آن است که الگوی طراحی شده برای نظام آموزش کارکنان جمعیت هلال احمر از اعتبار لازم برخوردار می­باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید