مقاله

ارائة الگوی سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICTL)

 آذر احمدی، جواد پورکریمی(استادیار پژوهشکده مطالعات توسعه)

 چکیده

امروزه زندگی تمام افراد به فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است و عصر امروز را عصر اطلاعات و ارتباطات نام­گذاری نموده‌اند. سنجش میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای طراحی و برنامه­ریزی جهت توامندسازی افراد از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. هدف پژوهش حاضر معرفی الگوی  ISSTجهت سنجش سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات  معلمان است. روش پژوهش از نوع توصیفی می‌باشد که به صورت پیمایشی به گردآوری داده­ها اقدام نموده است. جامعه آماری کلیه دبیران آموزش و پرورش شهر تهران است که تعداد 299 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه می­باشد که بر اساس الگویISST  تهیه شده است. روایی ابزار مورد استفاده از نوع روایی محتوایی است که توسط متخصصین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش مورد تایید قرار گرفته است. برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که متخصصان ودبیران مؤلفه­های سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات(بر اساس الگویISST) را برای دبیران مهم ارزیابی نموده‌اند، همچنین یافته‌ها نشان داد که بررسی دیدگاه‌های متخصصان و دبیران در مورد مؤلفه­های سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مورد جامعه اطلاعاتی، ابزار اطلاعاتی و  مدیریت اطلاعاتی تفاوت معناداری وجود دارد( P<0/05) ولی در مورد پردازش اطلاعات تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد(p>0/05 ) است.

/ 1 نظر / 2 بازدید
الهام

سلام چطوری ؟ از قالب وبلاگت خیلی خوشم اومده از کجا آوردی این قالبو ؟ منم یک وبلاگ دارم دوست دارم باهام تبادل لینک بکنی اگه دوست داشتی بیا تو وبلاگمو منو لینک کن تا منم لینکت کنم . موفق باشی