مقاله

رابطه خلاقیت و انگیزش پیشرفت معلمان مدارس

دکتر جواد پورکریمی

استادیار پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی(jpkarimi@gmail.com)

آذر احمدی

کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان و دبیر آموزش و پرورش شهر تهران

اکرم نوری

 دبیر آموزش و پرورش شهر تهران

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و خلاقیت معلمان مدارس شهر تهران به انجام رسیده است.برای این منظور تعداد 205 نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران(منطقه 11) انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.این نمونه به صورت تصادفی از منطقه 11آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند و از این تعداد 22.1 درصد را معلمان زن و 77.9 درصد را معلمان مرد تشکیل می دادند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه خلاقیت مورد استفاده پرسشنامه خلاقیت ارائه  شده توسط رندسیپ در سال 1979 می­باشد که از ابزارهای معتبر سنجش خلاقیت سازمانی است و دارای قابلیت اطمینان بالایی است در این پژوهش نیز قابلیت اعتماد این پرسشنامه  86/0 محاسبه شده است. برای سنجش انگیزش پیشرفت نیز از پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده شد که یک پرسشنامه استاندارد و معتبر است. در این تحقیق نیز برای سنجش اعتبار ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آلفای محاسبه شده 54/0 است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آماری رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصله حاکی از عدم وجود رابطه انگیزش پیشرفت و خلاقیت است ولیکن با تفکیک همبستگی میان زنان و مردان مشخص شد که در زنان مولفه­های انگیزش پیشرفت قابلیت پیش بینی خلاقیت را نداشته و لیکن در مورد مردان این پیش بینی وجود دارد. ضمناً از میان مولفه­های تشکیل­دهنده انگیزش پیشرفت فقط مولفه سختگوشی قابلیت پیش بینی خلاقیت را دارا می­باشد و ضریب بتا محاسبه شده برای مولفه سخت کوشی(0.419=β) در سطح بالایی از معنی داری(0.039>α) قرار دارد.

واژه های کلیدی: انگیزش پیشرفت، خلاقیت، معلمان

/ 0 نظر / 17 بازدید