بررسی و مقایسه نگرش دانش آموزان و اولیای مدارس دخترانه شهر تهران در خصوص طرز برخورد اولیاء با دانش آموزان

جواد پورکریمی(استادیار پژوهشکده مطالعات توسعه)

 بهروز نظری

 اکرم نوری

چکیده:

  مدارس به عنوان یکی از پایگاه های اصلی تعلیم و تربیت رسمی کشور وظیفه خطیر آموزش و پرورش دانش آموزان را بر عهده دارد.دانش آموزان نیز زمان زیادی از عمر خود را در مدارس سپری می کنند.بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده وزارت آموزش و پرورش نیمی از دانش آموزان مناطق 19 گانه شهر تهران را دختران تشکیل می دهند .توجه به ویژگی های روانشناختی دختران (دانش آموز) و اتخاذ استراتژی مناسب در برخورد با آنها از اهمیت زیادی برخودار است.این پژوهش با توجه به اهمیتی که دوران نوجوانی با تمام فراز و نشیب های شناخته شده آن دارد به بررسی مقایسه ای طرز برخورد اولیاء مدارس با دانش آموزان (از دید گاه اولیاء مدارس و دانش آموزان) می پردازد.بدین منظور تعداد تعداد 80 دانش آموز ،30 دبیر ،20 معاون و 17 مدیر مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران انتخاب و با روش مصاحبه به اخذ نظرات و نگرش آنها در خصوص طرز برخورد اولیاء مدارس با دانش آموزان و مقایسه آنها با یکدیگر اقدام شد.جهت گرد آوری داده ها از مصاحبه ساختار سافته استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزا spss استفاده گردید.